ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖານທູດ: ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ຄຸ້ມ ທ່າພະລານໄຊ, ຫລັກ 4, ຖະຫນົນທ່າເດື່ອ, ຕູ້ໄປສະນີ 490, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ 

 ໂທລ: (856) 21 312219, (856) 21 312222 

 ແຟກສ: (856) 21 312210 

 E-mail: embrus_lao@mail.ru